ทันตกรรมจัดฟัน

Posted on: พฤษภาคม 20, 2013, by :

ทันตกรรมจัดฟัน Orthodontics

Orthodontics: Creating a Well-Aligned Smile

Years ago, orthodontic treatments were used only for pre-teens and teens having problems with their bite (malocclusion). Today, orthodontic treatments like dental braces are not only for pre-teens and teens, but for adults as well.

Close to 30 percent of all orthodontic patients in the United States are adults. Despite this growing trend towards adult orthodontics, it pays to start orthodontic treatment early for maximum effectiveness. The American Dental Association recommends that children receive an orthodontic evaluation by age seven.

The Restorative and Esthetic Nature of Orthodontics

Gum Disease

75 percent of Americans have it; do you?

Since malocclusion may interfere with eating and speaking, it is usually considered a restorative issue. Although, because a malocclusion may prevent the development of a beautiful, well-aligned smile or facial jaw lines, it may also be classified as an esthetic issue and categorized as cosmetic dentistry.

No matter what your age, orthodontics can protect your bite (occlusion), maximize your teeth”s effectiveness in performing their functions and create a well-aligned smile. Today”s orthodontics involves repositioning of the teeth and underlying roots, providing better support for the crown of the tooth. Orthodontic treatment is now associated with the benefits of greater esthetic appeal, increased comfort and reduced treatment time.

Orthodontic treatment can also rejuvenate your facial appearance by reshaping the jaw, neck and lips, especially when combined with maxillofacial surgical procedures. In addition, well-aligned teeth make oral hygiene easier to maintain.

Orthodontists

Orthodontists are the dentists who focus on the practice of orthodontics. An orthodontist is typically required to complete an additional two to three years of post-dental school education before becoming a certified practitioner of orthodontics.

Wisdom Teeth

How wise is extraction and what does it cost?

The Orthodontic Evaluation

If you are a candidate for orthodontics, you will likely be referred by your general dentist to an orthodontist for evaluation of your bite. During your first orthodontic visit, your orthodontist may use several methods to develop an individualized treatment plan, including:

  • Oral, facial and functional evaluation (examination).
  • Intraoral and facial photographs.
  • Panoramic and cephalometric X-rays.
  • Impressions for models of the teeth and bite

An orthodontist reviews your dental records, performs a clinical assessment, takes X-rays of your mouth and head and makes models of the teeth by creating an accurate impression of them. The results of this evaluation are studied in order to formulate the best orthodontic treatment plan.

Dentures

Comfort and functionality; are they fit for you?

Typically during the second visit, your orthodontist reviews the treatment plan and estimates the number of months for the active phase of treatment. The standard treatment phase is two years. Following treatment, you may be required to wear a retainer for a period of time.

The duration of orthodontic treatment varies based on your age, the extensiveness of the procedure (some people require more work than others) and how closely you follow your treatment plan. For example, younger patients may respond more quickly to treatment than older patients because the bones supporting young teeth are more pliable than those supporting older teeth. However, adults tend to follow treatment instructions more consistently than pre-teens.

In some cases the treatment time is longer. For example, oral surgery and recovery may be needed before or during orthodontic treatment.

เป็นการจัดเรียงฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องสวยงาม แก้ไขลักษณะฟันที่เรียงตัวกันอย่าง ซ้อนเก ห่าง หรือยื่นมากเกินไป
นอกจากนี้การจัดฟันยังเป็นการแก้ไขลักษณะการบดเคี้ยวที่ผิดปกติ แก้ไขโครงสร้างของรูปหน้า และขากรรไกรให้ มีความสมดุลสวยงาม และแก้ไขการพูดที่ไม่ชัดอันเนื่องมาจาก การเรียงตัวของฟัน อีกด้วย

ทันตกรรมจัดฟัน มีรูปแบบต่างๆดังนี้

• การจัดฟันแบบติดเหล็ก (ฺBraces)

• การจัดฟันแบบใส (Clear aligner)

Invisalign เป็นนวัตกรรมใหม่ของการจัดฟันเพื่อฟันที่เป็นระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องติดเครื่องมือที่สร้างความรำคาญและบั่นทอนความมั่นใจในตนเอง ด้วยวัสดุใส ไร้สี ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเน้นความโปร่งใส เพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตุเห็นได้ง่ายเมื่อสวมใส่ สามารถถอดออกได้ และยังให้ความรู้สึกที่สะดวกสบายแก่ผู้ต้องการจัดฟันมากกว่าการติดเครื่อง มือแบบทั่วไป ทั้งนี้การจัดฟันแบบนี้ยังช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดฟันผุอัน เนื่องจากความไม่สะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดของผู้จัดฟันแบบติดเครื่องมือ อีกด้วย

อย่างไรก็ตามการจัดฟันแบบนี้ยังมีข้อจำกัดคือสามารถ ที่จะใช้ได้กับลักษณะของฟันบางประเภทเท่านั้น รวมไปถึงยังต้องการการใส่ใจเป็นพิเศษในการสวมใส่ของผู้จัดฟันด้วย